گواهی آزمایشگاه به درخواست شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران