خط مشی شرکت


چارچوب ومبنای کلیه فعالیت های شرکت سرورنگ

 1. ارتقاء کیفیت خدمات بر اساس الزامات استاندارد های جهانی .
 2. جلب رضایت مشتری با ارائه کیفیتی برتربر اساس استاندارد های ملی و بین المللی .
 3. شناسایی , ساماندهی و بهبود مستمرفرآیند های جاری شرکت سرورنگ درجهت ارتقاء کیفیت محصول و جلوگیری از آلودگی محیط زیست و افزایش ایمنی .
 4. گردآوری و رعایت قوانین و مقررات ملی و بین المللی محیط زیست , ایمنی و بهداشت شغلی و همچنین تعهد به اجرای کلیه کنوانسیون های بین اللملی مرتبط با حوزه کاری شرکت سرورنگ .
 5. برنامه ریزی و اقدام منظم و مداوم درجهت پیشگیری از آلودگی های محیط زیست در کلیه جهات ( ازجمله آب , خاک , هوا ) صرفه جویی درمنابع انرژی ( آب , برق وسوخت ) .
 6. کاهش و ساماندهی ضایعات و پسماند ها , پیشگیری از وقوع حوادث ناشی ازکار و کاهش صدمات و ضایعات انسانی و همچنین پیشگیری از بروز بیماریهای شغلی در کارکنان .
 7. تهیه , تامین و توسعه منابع تکنولوژی و زیر ساخت های لازم در راستای دست یابی به چشم اندازترسیم شده شرکت سرورنگ .
 8. توسعه و ارتقاء سطح آموزشی , انگیزشی , وفاداری , فرهنگی و مدیریتی  منابع انسانی  .
 9. تقویت فرهنگ ارتباطات درون و برون سازمانی و سنجش و اندازه گیری مستمرنظرات مشتریان و ذینفان و پیگیری نظرات آنان .
 10. تلاش در جهت بهره وری و تعهد به بهبود مستمردر کلیه فعالیت ها و فرآیند های شرکت سرورنگ .
 11. مدیریت ارشد شرکت سرورنگ خود را متعهد می داند که درراستای رسیدن به اهداف فوق الذکرنهایت تلاش را بکاربرده و با ایجاد سیاست های انگیزشی در کارکنان زمینه لازم را
 12. درجهت دستیابی به این اهداف و ایجاد بهبود مستمرفراهم نماید.