واحد کنترل کیفیت


واحد کنترل کیفیت 

                          انجام به موقع و صحیح آزمایش ها و بازرسی های مورد نیاز محصول كه در طرح های كنترل یا سایر مدارک فنی به آن ها اشاره شده است.

                        اجرای دوره ای آدیت محصول، ارزیابی كیفیت محصول خروجی و استخراج داده كیفیت و تجزیه و تحلیل آن.

                         اجرای دوره ای آدیت فرآیندهای تولید و ارائه راه كارهای مناسب به تولید جهت كاهش و یا حذف انحرفات.

                         اجرای به موقع كالیبراسیون تجهیزات، پایش و اندازه گیری و آزمون در تولید و كنترل كیفیت.

                         پایش و اندازه گیری مواد اولیه و محصول نهایی.

                         انجام آزمون و اندازه گیری های محصول طبق طرح های كنترل.

                         جمع آوری اطلاعات پایش و اندازه گیری محصول تجزیه و تحلیل آن.

                         اندازه گیری قابلیت توانمندی فرآیندهای تولید و ارائه راه كارهای مناسب برای افزایش توانمندی های ماشین آلات.

                         اجرای فرآیند كنترل آماری(SPC).

                         تحقیق برای دستیابی به آخرین استانداردهای بازرسی و طرح های نمونه گیری و زمینه سازی برای استفاده آن ها در سازمان.

                         كنترل ابزار و تجهیزات در مواقع معین و ارسال ابزار و تجهیزات آزمایشگاه جهت كالیبراسیون.

                         آموزش پرسنل تولید در امور مربوط به كیفیت.

                         پیدا کردن عدم انطباق در محصولات.

                         تهیه و الصاق نموداری تحلیلی تهیه شده بر اساس نتایج كنترلی و در برد تحلیلی سالن تولید.

                         حفظ و نگهداری ابزار كنترلی موثر بر كیفیت محصول.

                         کلیه مسئولیت های محوله از طرف مدیر مربوطه.

                         توقف خط تولید درصورت تشخیص.

                         مراقبت و محافظت از تجهیزات آزمایشگاهی و ابزار كنترلی موثر بر كیفیت محصول.