گواهینامه های کتبی

فهرست وندورلیست کارفرمایان شرکت سرورنگ 

تاتیدیه شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران مپنا

گواهی تاتیدیه شرکت مپنا توسعه 3

گواهی تاتیدیه شرکت مپنا (توگا)

گواهی تاتیدیه شرکت مهندسی برسو

گواهی تاتیدیه شرکت مهندسی برسو

گواهی تاتیدیه شرکت مدیریت تولید برق لوشان

گواهی تاتیدیه شرکت N.I.O.E.C

گواهی تاتیدیه شرکت O.I.E.C

گواهی تاتیدیه شرکت مهندسین مشاورپولاد

گواهی تاتیدیه شرکت پالایش نفت تهران

گواهی تاتیدیه شرکت ملی گاز ایران

گواهی تائیدیه شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران

گواهی تائیدیه شرکت ذوب آهن اصفهان

گواهی تائید محصول توسط شرکت پیروز آراد

گواهی تائید محصول توسط شرکت آسین فولاد

گواهی تائید محصول توسط شرکت میسان

گواهی تائید محصول توسط شرکت کومار

گواهی تائید محصول توسط شرکت فنکار

گواهی تائید محصول توسط شرکت فن آوری نوین نیرو

گواهی تائید محصول توسط شرکت نگین نیرو آذر

گواهی تائید محصول توسط شرکت میسان

گواهی تائید محصول توسط شرکت سبزآشیان آپادنا

وندور لیست -4

وندور لیست -3

وندور لیست -2

فهرست گواهی نامه های دریافتی از کارفرمایان محترم2

فهرست گواهی نامه های دریافتی از کارفرمایان محترم 1

وندور لیست -1